Popullsia totale

1,798,188

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

50.3% | 49.6%

Shkalla e pjesëmarrjes së popullsisë si fuqi punëtore

38.3%

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

56% | 20.8%

Shkalla e punësimit

28.4%

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

42.8% | 14.1%

Shkalla e papunësisë

25.9%

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

23.5% | 32.3%

Shkalla e pasivitetit

61.7%

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

44% | 79.2%

Rinia në NEET

33.6%

Statistika të detajuara

Mashkull | Femër

34% | 33.2%

Popullsia në arsim

23.86%

Statistika të detajuara

419 406

Popullsia ne pension

8.25%

Statistika të detajuara

139 082

Statistikat nacionale

Popullsia totale | Treguesit e tregut të punës | Të regjistruar të punësuar | Të regjistruar të papunë

Ky modul përmban statistika zyrtare të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës (Regjistrimi, Anketimi i Fuqisë Punëtore), Agjencia e Punësimit (papunësia e regjistruar), Administrata Tatimore (të regjistruarit të punësuar, bizneset), Agjencia e Regjistrit Civil (popullsia që largohet nga fuqia puntore +65), fondi pensional (popullsia që hyn në fondin e pensioneve). Vlerat e paraqitura i referohen punësimit dhe papunësisë së matur bazuar në të dhënat administrative nga sistemet ekzistuese të institucioneve të lartëcekura, dhe këto vlera nuk do të jenë drejtpërdrejt të krahasueshme, ose plotësisht në përputhje me të dhënat për punësimin dhe papunësinë të marrë nga Anketa e Fuqisë Punëtore, që bëhet sipas metodologjisë së Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO) dhe shërben si një burim për krahasime me statistika ndërkombëtare.

50.3%

nga popullsia e përgjithshme janë MESHKUJ Statistika të detajuara

49.7%

nga popullsia e përgjithshme janë FEMRA Statistika të detajuara

Statistikat e punësimit

Punësimi sipas industrisë | Punësimi sipas profesionit | Papunësia sipas profesionit

Moduli i punësimit përmban të dhëna të hollësishme për punësimin dhe papunësinë sipas moshës, gjinisë, statusit të punësimit, nivelit arsimor, aktivitetit ekonomik, profesionit dhe fushave të tjera relevante për tregun e punës. Vlerat e paraqitura i referohen punësimit dhe papunësisë së matur bazuar në të dhënat administrative nga sistemet ekzistuese të marrura nga Agjencia e Regjistrit Civil (popullsia në moshë pune), Administrata Tatimore (të regjistruarit të punësuar), Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (fondi i pensionit), Agjencia e Punësimit (të regjistruarit të papunë).

175,149

e të punësuarve të regjistruar janë MESHKUJ Statistika të detajuara

89,389

e të punësuarve të regjistruar janë FEMRA Statistika të detajuara

L - Aktivitete të patundshmërisë

është sektori me më shumë të punësuar

Statistikat e bizneseve

Aktivitetet e biznesit në trend | Kërkesa dhe oferta e punës

Ky modul përqendrohet në kërkesën dhe ofertën e punës dhe përmban të dhëna për bizneset e regjistruara sipas sektorit, mundësitë e punësimit, sektorët trending, profesionet në trend, mungesat e aftësive dhe mospërputhja e punës. Vlerat e paraqitura i referohen mundësive të punësimit të matur bazuar në të dhënat administrative nga sistemet ekzistuese të marrura nga Agjencia e Regjistrimit të Biznesit, Agjensia e Punësimit, Platforma Busulla, Portalet e ndryshme me oferta pune.

G - TREGETIA, RIPARIMI I AUTOMOBILAVE DHE ARTIKUJVE SHTEPIAK

është aktiviteti më i njohur i biznesit

10 532

Kërkesa për punë (vendet e lira) Statistika të detajuara

17 396

Oferta e punës Statistika të detajuara

Statistikat e arsimit

Regjistrimi në arsim | Arsimi profesional | Diplomimi

Ky modul përmban të dhëna për arsimin universitar publik dhe privat, shkollat dhe ofruesit e shkollave profesionale publike dhe private, fushat e studimit, të diplomuarit, trajnimet profesionale, kornizën e kualifikimeve, si dhe mospërputhjen midis arsimit dhe nevojave të tregut të punës. Të dhënat për këtë modul janë mbledhur nga Ministria e Arsimit, Agjencia e Statistikave, Universiteti i Prishtinës, Autoriteti i Kualifikimeve dhe Agjencia e Akreditimit.

734

e të diplomuarve në arsimin e lartë janë MESHKUJ Statistika të detajuara

1 281

e të diplomuarve në arsimin e lartë janë FEMRA Statistika të detajuara

17

institucione të akredituara publike dhe private në arsimin e lartë Statistika të detajuara

Publikimet e fundit

News Thumbnail

Puna dhe punësimi në Kosovë, 2019

Publikuar nga:

Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

News Thumbnail

Analiza e shkallës së aftësive të TIK

Publikuar nga:

Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës

News Thumbnail

Puna dhe punësimi në Kosovë, 2016

Publikuar nga:

Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës