Vlerësimi i popullsisë së përgjithshme të Kosovës

Viti: 2012 - 2018
Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës
Përshkrimi: Vlerësimi i numrit të banorëve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht statusit ligjor apo shtetësisë duke marrë në konsideratë lindjet, vdekjet, migrimin e brendshëm dhe migrimin ndërkombëtar gjatë vitit të specifikuar

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara