Punësimi sipas sektorit

Viti: 2015 - 2020
Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës
Përshkrimi: Numri i njerëzve që punojnë tek punëdhënësit e ndryshëm (qeveri. sektor publik; Sipërmarrje në pronësi shtetërore, kompani private, individual privat)
Njësia:(%)

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara