Numri i nxënësve në arsimin fillor - të mesëm të ulët

Viti: 2015 - 2020
Burimi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Përshkrimi: Numri i nxënësve në arsimin fillor - i mesëm i ulët në arsimin publik dhe privat

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara