Numri i nxënësve në shkolla profesionale dhe gjimnaze

Viti: 2015 - 2020
Burimi: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
Përshkrimi: Numri i nxënësve në shkolla profesionale dhe gjimnaze sipas viteve dhe gjinisë

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara