Numri i bizneseve të reja dhe të mbyllura

Viti: 2010-2020
Burimi: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës
Përshkrimi: Numri i bizneseve të reja dhe të mbyllura sipas viteve, komunës dhe industrisë

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara