Numri i bizneseve të regjistruara

333 676

Viti: 2010 - 2020
Burimi: Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës
Përshkrimi: Numri i bizneseve të regjistruara sipas viteve dhe industrisë

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara