Kategorizimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë

Viti: 2015 - 2020
Burimi: Administrata Tatimore e Kosovës
Përshkrimi: Kategorizimi i ndërmarrjeve sipas madhësisë dhe viteve

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara